Tjenester‎ > ‎

JTI-analyse

 

Produkt

Teamkompasset og JTI-preferanseanalyse

 

 

Produkt beskrivelse

I forbindelse med etablering av Team, som i motsetning til en tilfeldig gruppe, består av mennesker med felles- formål, krav til arbeidsstandard og gjennomføring må følgende forhold ivaretas:

 • skape en felles logisk modell for menneskelig atferd
 • redusere uproduktive konflikter
 • identifisere styrker og muligheter i gruppen (Teamet)
 • identifisere tilstanden i spesifikke organisatoriske lag eller funksjoner
 • benytte en teori som er enkel å forstå og som er praktisk gjennomførbar
 • bygge opp forståelse for normer og kultur
 • forstå hvordan personer trives i sin jobb, som del av teamet
 • gjennomføre en test som er enkel å administrere og som er kostnadseffektiv
 • utvikle kommunikasjon, karriereutvikling, ledertrening og lagbyggingsstrategi

 

 

Produkt tilhørighet

Teamkompasset og JTI-preferanseanalyse er produkt og organisasjonsuavhengig.

Ved omorganiseringer, etablering av prosjektteam og ved gjennomføring av Strategi- og Prosjektkonferanser er bruk av Teamkompasset og JTI-preferanseanalyse effektive verktøy for å unngå skjulte agendaer og misforståelser om hvorvidt man jobber mot felles mål.

http://www.optimas.no/jtibruk.htm    -    http://www.optimas.no/omr_tim.htm  

 

 

Grafisk presentasjon


 

 

Funksjonalitet

Gjennomføring av JTI-preferanseanalyse:

Avtale om utsending av elektronisk spørreskjema skjer ved å kontakte Per Olav Apalnes på papal@online.no – (94978450), som er JTI-autorisert

 • Link til elektronisk spørreskjema, evt papirversjon sendes til aktuelle kandidater
 • Så snart den enkelte har svart på de 56 spørsmålene (20 minutter) avtales det møtetidspunkt for gjennomgang av resultatet
 • Individuell samtale med en og en av de som har besvart JTI-spørreskjema (1 time)
 • Ved team sammenstilles individuelle JTI-teamkompass til felles teamkompass
 • Gjennomgang av teamkompasset i plenum

 

 

Leveransepunkt

Det er to leveransepunkt.

1.     Individuell gjennomgang med 14 siders personlig rapport og utlevering av JTI-hefte

2.     Teamgjennomgang med hele teamet og vurdering av teamets styrke, utfordringer, muligheter og eventuelle svakheter

 

 

Systemkrav

Ingen spesielle. Testen kan kjøres på nett, men er også papirbasert

 

 

Rapporter

Det leveres en personlig rapport til den enkelte som beskriver egen preferanse

 

 

Kunde Portal

Kundeweb kan benyttes for administrativ interaksjon, men profilen er personlig og det er opp til den enkelte å vurdere hvem som skal ha tilgang til denne.

 

 

Spesifikasjon

Rapportering

Garantier

Service nivå:

§ Administrativ ytelse


(SLA-parametere)

Leveringstid

Tiden fra bestilling av Teamkompasset til gjennomføring av samtaler og plenumssamling avhenger av teamets størrelse og evne til intern koordinering og planlegging.

Det medgår 2 effektive timer å administrere en enkelt JTI-besvarelse, inklusive samtalen, som normalt tar 45 minutter til 1 time.

Gjennomføring av samtalen: Basert på mottatt JTI-besvarelse, enten på nett eller på papir, utarbeides det en 14 siders rapport med vedkommendes profil.

Det avtales møtetidspunkt og møtested, der det er mulig å sitte uforstyrret i 1 time å gjennomgå Jungs Type Index (teori) og hva dette innebærer i praksis for den enkelte. Den enkelte mottar i tillegg til personlig rapport også lærehefte i Jungs Typeteori, som også angir alle de 16 typene teorien operer med.

Utarbeidelse av rapporter:

I tillegg til den individuelle rapporten, vil det for et team utarbeides en teamoversikt og en teamrapport. Mest interessant er det når teamet tar seg tid til å vurdere de andre teammedlemmenes preferanseprofiler, slik at det skapes et praktisk personlig engasjement omkring teamforståelsen.

Rapportering avtales på både avdelingsnivå med oppdragsgiver og individuelt.

Følgende 3 milepæler er sentrale:

1.     Inngått avtale om å kjøre JTI-prefe-ranseanalyse

2.     Gjennomført individuelle samtaler

3.     Gjennomført felles samtale med hele teamet

 

Service nivå:

§ Teknisk ytelse


(SLA-parameters)

Respons tid

·         Oppdragsgiver (kunden) og JTI-fasilitator må ha enkel tilgang til hverandre i tilknytning til forberedelsene til teamkompassgjennomgangen.

·         En skikkelig teamgjennomgang forutsetter at alle har kjørt JTI-preferanseanalyse, hatt samtale med fasilitator og at alle stiller på felles gjennomgang av det totale teamkompasset for hele teamet.

Dersom det er problemer med å få deltakere til å respondere meddeles dette umiddelbart til oppdragsgiver, som må følge opp den enkelte.

 

Service nivå:

§ Kvalitet

(SLA-parametere)

 

Kvaliteten på leveransen

JTI-preferanseanalysen og Teamkompasset er et standard produkt, utviklet av Optimas – organisasjonspsykologene – Sandbrogaten 3. 5003 Bergen.

ErgoGroup IKT-driftstjenester har pt. 2 medarbeidere som er autorisert for å kjøre JTI-analyse og Teamkompasset 

Det finnes ingen riktige eller gale svar. Det er opp til den enkelte selv å vurdere om testresultatet svarer til forventningene

 

Priser

Å administrere en JTI-analyse tar normalt 2 timer – Total utpris inklusive testmateriale og rapporter koster kr 2.200.-.

For å kjøre JTI-analyse og Teamkompasset for en gruppe på 10 medlemmer er kostnaden kr 22.000 for JTI-analysen. I tillegg kommer kr 8.000 for en 4 timers Teamkompassamling. Sum for å skape grunnlag for Teambuilding av 10 personer er således kr 30.000.

I tillegg kommer kost-, losji- og reisekostnader.

Deltakere dekker egne kostnader, evt støttepersonell behandles særskilt.

Drift vs endringer

JTI-analyse og Teamkompasset egner seg utmerket som virkemiddel for å foreta organisasjonsendringer, som involverer mange parter med kryssende interesser, og har vært brukt med hell der man har hatt behov for å styrke samholdet, bedre samarbeidsforholdene og optimalisere nye arbeidsrutiner.

JTI analyser kan kjøres uavhengig av en Strategi-/Prosjektkonferanse, men ved store organisasjonsendringer og større kompliserte prosjekter bør JTI og Strategisk Scenariemetode synkroniseres for optimalt utbytte.

Comments